Końska Sprawa

Statut

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA

Do pobrania: Statut Fundacji pdf
 

Postanowienia ogólne

 • 1.
  1. Fundacja pod nazwą Fundacja KOŃSKA SPRAWA zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Renatę Kawę, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej we Wrocławiu działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
  2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 • 2.
  Fundacja ma osobowość prawną.
 • 3.
  Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.
 • 4.
  1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 5.
  1.  Fundacja może powoływać Oddziały, Filie oraz tworzyć i przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń a także innych podmiotów prawa.
  2.  Organem właściwym w sprawie podejmowania decyzji o powołaniu, rozwiązaniu oraz przystępowaniu do podmiotów o których mowa w ust. 1 jest Fundator , który swoje decyzje podejmuje w drodze uchwały.
  3.  Fundator powołując podmiot lub przystępując do podmiotu o którym mowa w ust. 1 mianuje osoby uprawnione do reprezentowania interesów Fundacji oraz ustala zakres, tryb oraz formę powołania lub przystąpienia do wskazanych w ust. 1 podmiotów prawa.
 • 6.
  Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

 • 7.
  Celem Fundacji jest:

1)    opieka nad końmi, a w szczególności nad takimi, które ze względu na wiek nie mogą służyć już jako konie rekreacyjne;
2)    opieka, rehabilitacja i leczenie koni;
3)   prowadzenie hostelu dla koni;

4)    działalność charytatywna;
5)    nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
6)    ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
7)    promocja i organizacja wolontariatu;

 • 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)  współpracę z organizacjami opiekującymi się końmi, które ze względu na wiek nie mogą już służyć jako konie rekreacyjne;

2)  adopcja koni,

3)  organizowanie opieki, rehabilitacji i leczenia koni do końca ich życia poprzez nawiązywanie współpracy ze specjalistami z zakresu opieki, rehabilitacji i leczenia.

4)    współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
5)    pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację;
6)    organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych i rzeczowych materialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
7)    prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji;
8)    popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
9)    skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu samoorganizacji i pomocy wzajemnej;
10)    świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;
11)    promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
12)    pozyskiwanie dotacji z UE;
13)    organizowania imprez na różną skalę mających na celu promocje aktywnego spędzania wolnego czasu jako alternatywę dla alkoholu, narkotyków czy wandalizmu;
14)     dokonanie zakupu specjalnych, wyszkolonych koni w zakresie hipoterapii oraz niezbędnego sprzętu;

15)     nauczanie dzieci, młodzieży, dorosłych w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony praw zwierząt;
16)     prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu zdrowych koni dla osób z problemami emocjonalnymi, z marginesu społecznego, dzieci niepełnosprawnych oraz osób z tzw. chorobami cywilizacyjnymi (depresja, anoreksja, bulimia, lęki, nerwice, fobie);

 • 9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami

Majątek i dochody Fundacji

 • 10. 
  Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
 • 11.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1)    darowizn, spadków, zapisów;
2)    dotacji i subwencji osób prawnych;
3)    zbiórek i imprez publicznych;
4)    majątku Fundacji;
5)    odsetek bankowych;
6)    papierów wartościowych;
7)    dotacji UE.

 • 12.
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli Fundatora.
  2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
 • 13.

Fundacja nie może:
1)    udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do jej członków władz lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2)    przekazywać swego majątku na rzecz członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3)    wykorzystywania majątku na rzecz, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie jej władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 • 14. 

Dochód osiągany przez Fundację przeznaczany jest w całości na realizacje celów statutowych

Władze Fundacji

 • 15.
  Władzami fundacji są:
  1)    Fundator
  2)    Zarząd

Fundator

 • 16.
 1. Do kompetencji Fundatora należy:.
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z działania,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji,
  4. przyznawanie nagród specjalnych dla osób wyróżniających się w pracy na rzecz Fundacji,
  5. przyznawanie wynagrodzenia członkom Zarządu.
 2. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych organów Fundacji.
 • 17

Fundator może zostać powołany do zarządu Fundacji.

Zarząd

 • 18.
 1. Zarząd składa się z od jednej do pięciu osób powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd reprezentuje Fundację we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów statutowych Fundacji, kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 4. Do kompetencji Zarządu należy przyznawanie wszelkich nagród, orderów i innych wyróżnień dla członków i wolontariuszy Fundacji jak i osób niezwiązanych z Fundacją.
 5. Członkowie Zarządu mają prawo do pobierania wynagrodzenia.
 6. Członek Zarządu ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji.
 • 19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:

 1. a) Prezes Zarządu samodzielnie,
 2. b) dwaj członkowie Zarządu łącznie,

Zmiana statutu i celów Fundacji

 • 20. 
 1. W trakcie trwania Fundacji cele Fundacji oraz statut mogą zostać zmienione.
  2. Zmiany w powyższym zakresie dokonuje Fundator na podstawie uchwały.
 2. Zmiany celów Fundacji może dokonać jedynie Fundator. Zmiana celów Fundacji następuje przez podjęcie przez Fundatora pisemnej uchwały.

 

Połączenie z inną fundacją.

 • 21.
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
  2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 • 22.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

Likwidacja Fundacji

 • 23.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 • 24.

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę.

 • 25.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach. Fundator dokonuje wyboru organizacji której zostanie przekazany majątek Fundacji.